امید داشتن واقعی چیست؟

امیدوار واقعی

امید داشتن در هر فرهنگی مورد ستایش قرار گرفته است، اما آیا همگی امیدوار واقعی هستیم؟ اصلا امید واقعی داشتن چیست؟ چگونه است؟

امید داشتن خوب است اما هرکسی امید واقعی ندارد. امیدواری واقعی مقطع زمانی ندارد، مهلت پایان ندارد و روی چیز خاصی بنا نیست. بلکه روی یک فلسفه پیش می‌رود. امید داشتن به یک رخداد و یک چیز نمی‌تواند واقعی باشد چرا که ممکن است آن اتفاق نیافتد و یا بصورتی دیگر ظاهر شود که خوش آیند ما نباشد. بگذارید یک مثال ساده بزنم: کسی امیدوار است تا با اصلاحاتی که انجام شده وضعیت بهتری پیدا شود. اگر پیدا شود امیدش به مراد تبدیل می‌شود و اگر نشود چه؟ نا امید می‌شود و خیالاتش از بین می‌رود.

درحقیقت امیدواری باید به فلسفه باشد باید پویا باشد که نه با رسیدن به چیزی مراد شود و نه با نرسیدن از بین رود. امیدواری واقعی آن است که وقتی همه چیز ثابت کردند که باختید که هیچ چیز نیست و همه چیز هم برعلیه شماست، شما همچنان به امید آینده‌ای بهتر تلاش می‌کنید. دقت کنید تلاش می‌کنید. امیدوار واقعی تلاش می‌کند. تلاش. نمی‌نشیند تا صبح دولتش بدمد.

کسی امیدوار واقعی است که از سد امید به روزها و آینده بهتر نیز گذشته باشد. کسی که تلاش می‌کند تا دنیا و هستی را هرچقدر کم جای بهتری برای زندگی خودش و انسان و موجودات کند. کسی که هرگز تسلیم نمی‌شود و امیدوارانه به مبارزه و به تلاشش برای آمدن نیکی ادامه می‌دهد.

آیا شما امیدوار واقعی هستید؟

چند نفر امیدوار واقعی در اطراف خود می‌شناسید؟